İmar Plan Değişiklik

Fikri Altay 32333 Ada 14 Numaralı Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği