Kurumsal

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KARŞIYAKA BELEDİYESİ

VATANDAŞLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Karşıyaka Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Karşıyaka Belediyesi

Adres: Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları”başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişiler tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ise yine “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Kimlik Verisi: İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Uyruk, Medeni Hali, İmza Verisi)

-İletişim Verisi: İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)

-Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin veri kategorisidir. (Örn: Kamera Görüntü Kayıtları)

-Finansal Veri: İlgili kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir.(Örn: Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi)

-Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi: İlgili kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)

-İşlem Güvenliği Verisi: İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)

-Hukuki İşlem Verisi: İlgili kişinin tarafı olduğu dava bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Maaş Haczi Bilgileri, İcra Dosyaları, Adli Dava Bilgileri, İdari Dava Bilgileri)

-Müşteri İşlem Verisi: Hizmet alan ilgili kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması gereken bilgileri ifade eden veri kategorisidir. (Örn: Abone Numarası, Fatura ve Makbuz Bilgileri, Mali Durum Bilgisi)

-Sağlık Verisi: İlgili kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Hastalık Bilgisi, Engellilik Bilgisi)

-Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: İlgili kişiye ait ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Adli Sicil Kaydı)

-Diğer Veriler: Kişiye ait KVKK’ da sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur (Örn: Tapu Kaydı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Ruhsat Bilgisi)


 • Nikâh işlemleri kapsamında Belediye’nin evlendirme dairesine başvurmanız halinde yukarıda yer alan bilgilerinize ek olarak,

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Verisi: İlgili kişiye ait felsefi inanç, din ve mezhepverilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Dini İnanç)


5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Belediye ve/veya Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Belediye’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Belediye işlerinin yürütüldüğü veya Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Belediye ve Belediye’ye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama ve doğrulama analiz çalışmalarının yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgilerin üretilmesi, buna bağlı olarak hizmetlerimizin geliştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirebilmesi ve Belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan vatandaşla irtibata geçilebilmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması, yönetimi ve faturalandırılmasının yapılması,
 • Karşıyaka’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin aldığı hizmet kalitesinin arttırılması,
 • Vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanması,
 • Hizmet standartlarımızın yükseltilmesi, iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Belediye ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak amacıyla iletişim stratejilerinin oluşturulması,
 • Belediye’nin hizmet ve yatırımlarına yönelik gelen eleştirilerin ilgili birimlere iletilmesi ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemlerin hazırlanması,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ("CİMER") kapsamında yapılan başvuruların ilgili birimlere yönlendirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Belediye iştiraklerine,
 • Sizlere kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara,
 • Ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bankalara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ve Sayıştay’a,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi ve kamusal nitelikteki hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı kalmak kaydı ile tedarikçilerimize

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi  

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye ve Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Belediye uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir adresine yazılı olarak veya kvkk@karsiyaka.bel.tr adresine e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya karsiyakabelediyebaskanligi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Karşıyaka Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KARŞIYAKA BELEDİYESİ

ZİYARETÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Karşıyaka Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Karşıyaka Belediyesi

Adres: Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.)  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Kimlik Verisi: İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

-İşlem Güvenliği Verisi: İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)

-Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin veri kategorisidir. (Örn: Kamera Görüntü Kayıtları)

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Belediye ve/veya Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kamera görüntülerinin depolanması,
 • Belediye işlerinin yürütüldüğü birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • Ziyaretçi kaydının oluşturulması, takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Belediye’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye ve Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Belediye uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir adresine yazılı olarak veya kvkk@karsiyaka.bel.tr adresine e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya karsiyakabelediyebaskanligi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Karşıyaka Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KARŞIYAKA BELEDİYESİ

İNTERNET SİTESİ KULLANICISI İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Karşıyaka Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Karşıyaka Belediyesi

Adres: Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Kimlik Verisi: İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

-İletişim Verisi: İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)

-İşlem Güvenliği Verisi: İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)


 • E-Belediye üzerinden borç ödemesi yapmak istediğinizde yukarıda yer alan bilgilere ek olarak,

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Finansal Veri: İlgili kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi)

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Belediye tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Belediye ve/veya Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama ve e-belediye üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Belediye’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Belediye ve Belediye’ye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama ve analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve Belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz, 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Web sitesi üzerinden fatura ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla bankalara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ve Sayıştay’a,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 • Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız kuruluşlara

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye ve Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Belediye uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir adresine yazılı olarak veya kvkk@karsiyaka.bel.tr adresine e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya karsiyakabelediyebaskanligi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Karşıyaka Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KARŞIYAKA BELEDİYESİ

ÇÖZMER İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Karşıyaka Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: Karşıyaka Belediyesi

Adres: Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-Kimlik Verisi: İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

-İletişim Verisi: İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

-Görsel Kayıt Verisi: İlgili kişiye ait görsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)


Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-İşlem Güvenliği Verisi: İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)


 • (0232) 399 40 00 ve 444 15 75 numaralı telefonları arayarak Belediye ile iletişime geçmeniz halinde yukarıda yer alan bilgilerinize ek olarak,

Kişisel Veri Sınıfı - Açıklama

-İşitsel Kayıt Verisi: İlgili kişiye ait işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Ses Kaydı)


5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Belediye tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Belediye ve/veya Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama ve e-belediye üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ("CİMER") kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırma faaliyetinin sağlanması,
 • Belediye ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmak ve bu kapsamda gelen eleştirileri ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemlerin hazırlanması,
 • Web sitesi üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Belediye’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Belediye ve Belediye’ye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama ve analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve Belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz, 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ve Sayıştay’a,
 • Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız kuruluşlara

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye ve Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Belediye uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İzmir adresine yazılı olarak veya kvkk@karsiyaka.bel.tr adresine e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya karsiyakabelediyebaskanligi@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Karşıyaka Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Karşıyaka Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

.