Hizmetlerimiz

Kentsel Dönüşüm İşlemleri

PDF İş Akış Şeması
 • Yapı sahibi veya vekili, binasının risk durumunu tespit ettirmek için tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık’ça lisanslandırılmış (yetkilendirilmiş) olan kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurur.
 • Riskli yapılar gözlemsel olarak değil, 6306 Sayılı Kanun ve Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında lisanslı kurum ve kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu hazırlanır ve hazırlanan rapor incelenmek üzere ilgili idareye (Karşıyaka Belediyesi – Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü) sunulur.
 •  Riskli yapı tespit raporu ilgili idarece incelenir ve eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporun düzeltilmesi için lisanslı kurum veya kuruluşa iade edilir.
 • Lisanslı kurum veya kuruluş, riskli yapı tespit raporunda ilgili idare tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde düzelterek ve tamamlayarak ilgili idareye tekrar sunar.
 • İlgili Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar ilgili idarece sistem üzerinden (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü – ARAAD) “inceleme formu” doldurularak onaylanır.
 • İnceleme sonucunda riskli yapı olarak bulunan yapılar 10 iş günü içinde Tapu Müdürlüğü’nce söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “Riskli Yapı” belirtmesi işlenir.
 • İlgili idarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtmek suretiyle ayni veya şahsi hak sahiplerine 11.02.1959 tarih, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliği edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak ve elektronik ortamda ilgili idareye bildirilir.
 • Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcileri ile 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki ilgili idareye bir dilekçe ile itiraz edilir.
 • Riskli yapı tespit dosyası bağlı bulunulan ilin teknik heyetine incelenmek üzere gönderilir.
 • Riskli yapı tespiti neticesinin itiraz üzerine veya yargı kararı ile değişmesi halinde durum ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir.
 • Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi durumunda riskli yapı raporu kesinleşmiş olur.
 • İlgili idarece 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapının tahliyesi ve yıktırılması yapı sahiplerinden istenir.
 • İlgili idarece verilen süre içinde riskli yapının yıkılıp yıkılmadığı mahallinde kontrol edilir.
 • Yıkım ruhsatı; yapı sahiplerinin müracaatı üzerine elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığı ve yapının tahliyesinin yapıldığı belirlenmesinin ardından fenni mesul görevlendirilerek düzenlenir.
 • Riskli yapının yıkımı yapılmış ise süreç tamamlanmış olur.
 • Riskli yapı sahiplerince yıktırılmamış ise yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmamak üzere ikinci bir ek süre verilerek tebligatta bulunulur.
 • Verilen ikinci süre içinde riskli yapının yıktırılmaması durumunda riskli yapıya elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan idarece istenir.
 • Yapı sahiplerince yıkılmayan riskli yapı mülki amire bildirilir ve mülki amir tarafından kolluk kuvveti desteği ile idarece yıkımı yapar ya da yaptırır.
 • Yapı sahiplerince yıktırılmadığı için Bakanlık veya ilgili idarece yaptırılan tahliye ve yıkım masrafları yapı sahiplerinden hisseleri oranında tahsil edilir.
 • Riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelmiş taşınmazın Tapu Müdürlüğü’nce tapu kütüğündeki “riskli yapı” şerhi ilgililerin talebi üzerine idarenin bildirimi ile terkin işlemi yapılır.
 • Riskli yapının yıkımı tamamlanarak tapu kütüğünde de terkin yapıldıktan sonra süreç tamamlanmış olur.